M365 - Exchange Online (Plan 1) (New Commerce)

Microsoft

Làm việc thông minh hơn ở bất kỳ đâu, với email dành cho doanh nghiệp Email cấp doanh nghiệp bảo mật và đáng tin cậy với hộp thư 50 GB cho mỗi người dùng.

125,760.00 ₫ / Tháng
M365 - Exchange Online (Plan 2) (New Commerce)

Microsoft

Tích hợp tất cả tính năng của Exchange Online (Plan 1), cộng với dung lượng lưu trữ hộp thư lưu trữ, thư thoại được lưu trữ và tính năng ngăn mất dữ liệu. Tích hợp tất cả tính năng của Exchange Online (Plan 1), cộng với dung lượng lưu trữ hộp thư lưu trữ, thư thoại được lưu trữ và tính năng ngăn mất dữ liệu.

251,520.00 ₫ / Tháng
M365 - Exchange Online Kiosk (New Commerce)

Microsoft

Thiết kế cho những người dùng cần ít tính năng gửi thư hơn do họ không có máy tính chuyên dụng. Exchange Online Kiosk được thiết kế cho những người dùng cần ít tính năng gửi thư hơn do họ không có máy tính chuyên dụng. Đăng ký này cung cấp 2 GB dung lượng hộp thư cho mỗi người dùng và quyền truy nhập nền web thông qua Outlook trên web.

62,880.00 ₫ / Tháng
search

Bấm vào bất kỳ sản phẩm để xem trước thêm chi tiết

location_city Tất cả các ngành